วิธีการตรวจสอบ Version เครื่องบันทึก OCS-8วิธีการตรวจสอบ Version เครื่องบันทึก OCS-8