งานติดตั้งโซล่าเซลล์รุ่น P50 โดยช่างกรุง จ.ตากงานติดตั้งโซล่าเซลล์รุ่น P50 โดยช่างกรุง จ.ตาก