งานติดตั้งโซล่าเซลล์ รุ่น P50 แผง 520W (บ้านคุณพวงทิพย์)งานติดตั้งโซล่าเซลล์ รุ่น P50 แผง 520W (บ้านคุณพวงทิพย์)