ปั๊มซับเมอร์สและปั๊มหอยโข่งแตกต่างกันอย่างไร?ปั๊มซับเมอร์สและปั๊มหอยโข่งแตกต่างกันอย่างไร?