การต่อใช้งานเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P16การต่อใช้งานเครื่อง Hybrid Energy รุ่น P16