ใบรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จาก กฟผ.



ใบรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จาก กฟผ.