ใบรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จาก กฟผ.ใบรับรองฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน จาก กฟผ.