วิธีการแก้ไขอาการเสียเบื้องต้นของเครื่องแยกน้ำ รุ่น Safetyวิธีการแก้ไขอาการเสียเบื้องต้นของเครื่องแยกน้ำ รุ่น Safety